1976’LILAR SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ YARDIMLAŞMA YÖNERGESİ

 

 İLGİ: (a)   5253 Sayılı Dernekler Kanunu (04.11.2004 Tarihli)

         (b)   Dernekler Yönetmeliği (Resmi Gazete Nu.: 25772 Tarih:31.03.2005)

         (c)   1976’lılar Sos.Yrd.ve Dynş.Dern.Tüzüğü (ANKARA Valiliği İl Dern.Md.lüğü’nün 01 KASIM 2007

                 Gün ve SAYI:B054VLK 060800/477.01.02.01/ 19127/ 584 Sayılı kararı ile onaylanmıştır)

 

 • MAKSAT : 
 • Bu Yönergenin hazırlanmasından maksat; İlgi (a:b) gereği hazırlanan ilgi (c) Tüzüğün

2’nci Md.’nde belirtilen amaçları gerçekleştirmek için imkanlar nispetinde : Derneğe üye devre arkadaşlarımız ile onların eş ve çocuklarının sorunları ile ilgilenmek,Şehit, Vefat vb. gibi nedenlerle aramızdan ayrılan arkadaşlarımızın eş ve çocukları ile irtibat kurmak ve irtibatı

devam ettirmek

 İlgi (c) Tüzüğün 4’ncü Md.sinde de belirtildiği gibi tüm 1976’lılar Ailesi arasındaki arkadaşlık bağlarını güçlendirmek için sosyal yardımlaşma ve dayanışma içerikli etkinlikler düzenleyerek elde edilecek gelirlerle “Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Fonu” oluşturmak ve söz konusu Fondan adaletli ve eşit bir şekilde istifade etmeyi, bir esasa bağlamaktır.

 . KAPSAM :

 

   Bu yönerge;

  Derneğe üye olan ve yıllara sari olarak “Yıllık Üyelik Aidatını” düzenli olarak yatıran arkadaşlarımız ile onların eş ve çocuklarını, Şehit ve Vefat vb. nedenlerle aramızdan ayrılan arkadaşlarımızın eş ve çocuklarını kapsar.

 • SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA FONUNDAN YARARLANMA ESASLARI :

       Derneğe üye arkadaşlar arasında oluşturulacak “Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Fonu”ndan  yararlanabilmek için;

            Derneğe üye olmak ve yıllık aidatı dernek hesabına yatırmak,

 • Sosyal etkinlik tarihinden asgari 6 (Altı) ay önce Yönetim Kurulunca derneğe üyelik kararının alınmış olması,

 Yönergede belirtilen, Doğum, ölüm, evlenme, hastanede tedavi olmak veya ameliyat olmak gibi sosyal olaylardan Yönetim Kurulunda görev alan arkadaşlarımızdan birinin haberinin olması gerekmektedir.

 

Derneğe üye olmasalar da ŞEHİT ve VEFAT ederek aramızdan ayrılan arkadaşlarımızın eş ve çocukları onur üyemizdir ve 1976’lılar Ailesinin bir ferdidir. . Anılan şahıslar da Yönetim Kurulu Kararı ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Fonundan yararlanabilirler. 

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Fonu’ndan istifade edebilmek için:

 • (1 )   Kendisinin veya Çocuklarının evlenmesi,

        (2)   Kendisinin, eşinin ve/veya çocuklarının hastaneye yatması,

        (3)   Kendisinin, eşinin, anne ve babasının ve/veya çocuklarının vefat etmesi gerekir.

 1. Yukarıda belirtilen esaslar çerçevesinde “Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Fonundan istifade etmek isteyen arkadaşlarımızın ve eşlerinin yönetim kurulunda görev alan arkadaşlarımıza ulaşabilmesi için telefonları ve/veya “e-mail” adresleri tüm devre arkadaşlarımıza yayımlanmıştır.

 

 • TANIMLAR :

            1976’lılar Ailesi: İlgi (c) Tüzüğün 4’ncü maddesinde belirtildiği gibi Derneğe üye K.H.O.1976 Mezunu  arkadaşlarımız ile onların anne-baba , eş ve çocuklarını ifade eder.

Üye : İlgi (c) Tüzükte belirtilen esaslar çerçevesinde Derneğe Üye olmuş arkadaşlarımıza denir.

            Sosyal yardımlaşma ve dayanışma fonu: İlgi (a; c) Kanun,

Yönetmelik ve Tüzükte de belirtildiği gibi derneğe üye olmak isteyen devre arkadaşlarımız tarafından dernek hesaplarına yatırılan aidatlarla birlikte kişilerin yaptığı bağışlar,düzenlenen sosyal etkinliklerden artan paralar vb. banka hesaplarında gösterilen paralardır.

            Temsilcilik : Dernek faaliyetlerinin yürütülebilmesi için derneğe bağlı olarak açılan tüzel kişiliği ve bünyesinde organları bulunmayan alt birimi ifade eder.

            Sosyal faaliyet : Doğum,evlenme, hastanede uzun süreli tedavi görme ve ameliyat, vefat vb. insan hayatını doğrudan etkileyen olaylardır.

 • SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA ESASLARI :

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma kapsamında etkinliklerden yararlanabilmek için işbu yönergenin 2 (a: c) maddesinde belirtilen nitelikleri taşımak gerekir.

Bu kapsamda Dernek adına törene katılan üye arkadaşlarımız tarafından yapılacak faaliyetler müteakip maddelerde belirtilmiştir.;

 • Derneğe üye devre arkadaşlarımızdan birinin kendisinin ve/veya çocuklarının evlenmesi halinde nikah töreninde ve/veya düğünde Yönetim Kurulu üyelerinden

törene katılan olduğu taktirde yarım altın takılacaktır.

 • b. Şayet sosyal faaliyet İSTANBUL veya İZMİR’ de ikamet eden bir arkadaşımızla ilgili ise söz konusu illerdeki Temsilcimiz vasıtasıyla sosyal faaliyette Derneğimiz adına temsil görevi yerine getirilir.,
 • Şayet sosyal faaliyet İSTANBUL veya İZMİR dışındaki illerde ikamet eden bir arkadaşımızla

ilgili ise bu durumda Yönetim Kurulu tarafından görevlendirilecek (Öncelikle Derneğe üye arkadaşımız) bir arkadaşımız tarafından Dernek temsil edilecektir.

ç.    Derneğe üye devre arkadaşımızın kendisinin, eşinin ve/veya çocuğunun hastaneye yatması halinde; yönetim kurulu üyelerinden biri veya birkaçı tarafından hasta ziyaret edildiğinde o ayın en çok satan kitaplar listesinde yer alan kitaplardan biri ziyaret anısı olarak kendisine takdim edilecektir.

 • Derneğe üye devre arkadaşlarımızdan biri, eşi veya çocuğunun VEFAT etmesi halinde ;

“KHO 1976 MEZUNLARI” yazılı “Ayaklı Çelenk” yaptırılacak ve Cenaze Namazı kılınan Cami’de hazır bulundurulacaktır.

 Vefat eden arkadaşımızın evinde yapılacak Mevlüt – Dua okumasında Cenaze evinde

yapılacak harcamalar Dernek Yönetim Kurulunun alacağı karara göre Dernek Gelirinden karşılanacaktır.

 • VEFAT eden arkadaşımızın Vefatının duyurulması ile ilgili olarak ULUSAL GAZETE’lerden birine “VEFAT İLANI” verilip -verilmemesine Yönetim Kurulu karar verecektir.
 • HEDİYELERİN VERİLMESİ :
 • Bu yönergenin 4’ncü maddesinde belirtilen ve bedeli “Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Fonundan karşılanan hediyelerin verilmesinde öncelikle zamanında ve mümkünse faaliyetin meydana geldiği ortamda ve kendilerine yakışır şekilde verilmesi temel hedefimizdir.
 • Dernek yönetim kurulundaki arkadaşlarımızın çeşitli mazeretleri nedeniyle söz konusu törenlere ve/veya hasta ziyaretlerine katılmalarının mümkün olmadığı durumlarda; Bu görev Yönetim Kurulu tarafından alınacak kararla; Derneğe üye diğer devre arkadaşlarımıza verilebilecektir. kendilerinden Dernek Yönetimine yardımcı olunması talep edilecektir.
 • Söz konusu yardımlaşma ve dayanışma faaliyeti ANKARA’da ikamet eden bir üyemiz için yapılacaksa; Dernek Yönetim Kurulu’nda görevli asgari iki üyemizin hazır bulunduğu ortamda kendisine takdim edilecektir.

ç.  Şayet söz konusu faaliyet ANKARA dışında Dernek Yönetimi tarafından “Temsilci” tayin  edilen bir ilde ise temsilci arkadaşımızın durumu da müsait ise bizzat kendisi ve beraberinde uygun göreceği devre arkadaşları ile birlikte hediye takdiminde bulunulacaktır.

 • Temsilci arkadaşımızın mazereti nedeniyle söz konusu faaliyeti yerine getirememesi durumunda ; Dernek Yönetimi tarafından öncelikle Derneğe üye olan bir arkadaşımız görevlendirilerek hediye takdiminde bulunulacaktır.
 • şayet sosyal faaliyetin icra edileceği ilde devre arkadaşımız Derneğe üye olmasına karşılık tek

başına yaşıyor ise; Bu durumda kitap vb. hediye gönderilecekse posta yolu tercih edilecek, posta yolu ile altın gönderilmesi mümkün olmadığı için altının değeri para ,banka havalesi ile üye arkadaşımızın hesabına havale edilecektir.

Bu yönergenin uygulanmasından öncelikle Yönetim Kurulu bilahare derneğe üye tüm devre arkadaşlarımız sorumludur.

 • HABERLEŞME :

Dernek üyeleriyle haberleşmek için cep telefonu satın alınmıştır.(Dernek Cep: 0530 317 44 76). Anılan Cep Telefonunu Dernek başkanı ve/veya uygun görülen Yönetim Kurulunda görev yapan bir arkadaş kullanacaktır. Cep telefonunun aylık gideri dernek gelirlerinden karşılanacaktır. Bu telefonla; aşağıda belirtilen hallerde üyelerin cep telefonlarına mesaj atılacaktır.

 • Devre arkadaşımızın kendisinin veya 1’nci derece yakınının ölümü halinde,
 • Devre arkadaşımızın kendisinin veya 1’nci derece yakınının evlenmesi halinde,
 • Planlı faaliyetlerin duyurulmasında cep telefonlarına mesaj atılacaktır.

     Ayrıca İnterNet vasıtasıyla Dernek adına açılan sitelerden üyelere duyuru yapılmasına devam edilecektir.

Devre arkadaşlarımız arasında süregelen “Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı” 1976 devresi var oldukça devam ettirmek ve bu konuda yönetim kuruluna yardımcı olmak için derneğe üye olsun ve/veya üye olmasın yönetim kurulu ile irtibatı devam ettirmek konusunda tüm devre arkadaşlarımıza önemli görevler düşmektedir. 01.OCAK2015

    

 

Zafer ÇAMLICA     Yurdakan YILDIZ     Mustafa BAYSAL      Turgay BALKAN        Nadir BAŞARAN   

Dernek Başkanı          Başkan Yrd.          Sekreter              Sayman                          Üye

 Son Güncelleme: 24 Ocak 2021

 

 • Buradasınız:  

 

 

 

 • Anasayfa 

 

 

 

 • Yardımlaşma Yönergesi

 

   

Joomla Hata Ayıklama Konsolu

Oturum

Profil Bilgisi

Bellek Kullanımı

Veritabanı Sorguları