1976’LILAR SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ TÜZÜĞÜ
DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ        :
MADDE  : 1
a.   DERNEĞİN ADI           :   1976’lılar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’dir.
b.   DERNEĞİN MERKEZİ :   ANKARA’dadır.
c.   DERNEĞİN ADRESİ    :   Kızılay Mah.Ihlamur sok.Tuğaç İşhanı No:6/33      Kızılay-ANKARA
ç.   TÜZÜKTE KULLANILAN  “DERNEK” TERİMİ; “1976’lılar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği” anlamında kullanılmaktadır.
DERNEĞİN AMACI  :
MADDE  : 2
a.   Dernek üyeleri arasında devam edegelen devre arkadaşlığının yarattığı manevi değerleri, her şeyin üstünde tutarak her alanda ve her anlamda yardımlaşmayı ve dayanışmayı sağlamak,
b.   1976’lı devre arkadaşlarımız  arasındaki birlik,beraberlik,bağlılığı arttırmak,sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı sağlamak için faaliyetlerde bulunmak,
c.   Bakıma muhtaç 1976’lı devre arkadaşlarımız ile onların eş ve çocukları ile bakmakla yükümlü oldukları yakınlarına yardımcı olmak,
ç.   Düğün,hastalık,kaza,vefat ,doğal afet ve benzeri durumlarda maddi ve manevi destek sağlamak,
DERNEĞİN ÇALIŞMA KONULARI, ÇALIŞMA BİÇİMLERİ VE FAALİYET ALANI  :
MADDE   : 3
Dernek yukarıda sıralanan amaçlarını gerçekleştirmek için aşağıda sıralanan faaliyetlerde bulunur,
a.   Her türlü süreli ve süresiz yayınlar (,katalog,bülten dergi,gazete,kitap vb. basılı yayın ile sesli ve görüntülü kaset,CD,DVD,MD vb.) yayınlayabilir,
b.   İnternet ve diğer iletişim vasıtalarını kullanarak, web sayfası, e-mail vb. vasıtalarla dernek üyeleri ile haberleşmek,
c.   Rozet, broş, kart  vb. tanıtım malzemelerini bastırıp dağıtabilir.
ç.   Yemekli,çaylı toplantılar,söyleşiler,konserler,kermesler,sergiler, yurt içi ve yurt dışı geziler,eğitici ve öğretici kurslar,tiyatro,satranç,briç ve çeşitli spor turnuvaları düzenleyebilir ya da düzenletebilir.
d.   Üyelerinin kültürel ve sosyal açıdan moral motivasyonunun arttırılmasına yönelik etkinliklerde bulunabilir.
e.    Amaçlarını gerçekleştirecek mali kaynakları sağlar, bu amaçla oluşturulacak her türlü hizmet projeleri ile çalışmaları uygulamaya koyar,ortaklıklar ve yardım sandığı kurar.
f.    Dernek üyelerinden giriş aidatlarını ve yıllık üyelik aidatlarını toplar,
g.   Yardım Toplama Kanunu kapsamında yardım toplar, bağış alır-verir.
h.   Üyelerin sosyal ihtiyaçlarını gidermek ve aralarındaki dayanışmayı arttırmak için lokal açıp işletebilir,
ı.    İhtiyacı olanlara burs sağlar, maddi yardımda bulunur,
j.    Yasal çerçevede ayni ve nakdi yardımları kabul eder,
k.    Devlet güvencesi altındaki menkul kıymetleri alabilir, elinde bulundurabilir ve satabilir.
DERNEĞE ÜYE OLMA VE ÜYELİKTEN ÇIKMA ŞARTLARI VE ŞEKİLLERİ    :
MADDE : 4
Derneğe, Kuleli Askeri Lisesi’nde 1970-1971 öğretim yılında 1’nci sınıf,1971-1972 öğretim yılında 2nci sınıf, 1972-1973 yılında 3ncü sınıf öğrencisi olarak okuyanlar ile Kara Harp Okulu’nda 1973-1974 öğretim yılında 1nci sınıf,1974-1975 öğretim yılında 2nci sınıf,ve/veya 1975-1976 öğretim yılında 3ncü sınıf öğrencisi olarak okuyanlar ve adları geçen devre arkadaşlarımızdan şehit olarak ve/veya vefat ederek  aramızdan ayrılanların ve onların geride kalan eş ve çocukları ile kanuni mirasçıları üye olabilirler.
MADDE  :  5
Üyelik koşullarını taşıyan adayların derneğe üye kabullerinde aşağıdaki kural ve yöntemler uygulanır.
a.   Üye adayı,Tüzük’te belirtilen üyelik koşullarını taşıdığını,Derneğin amaçlarını ve Tüzüğünü okuyup kabul ettiğine ilişkin dilekçesini imzalayıp Dilekçe Ek’lerini tamamladıktan sonra ve Üyelik Giriş Aidatını ilgili bankaya yatırdığını gösteren Banka Dekontu ile birlikte Dernek Yönetim Kurulu Başkanlığına başvurur.
b.   Başvurusu Yönetim Kurulu tarafından kabul edildiği taktirde; adaya bu durumu bildiren yazı 15 (On beş) gün  içerisinde gönderilir ve üyelik yükümlülüklerini yerine getirmesi istenir. Getirmediği taktirde üyelik hakkını kazanamaz.
c.   Başvuru istekleri kabul edilmeyenlerin “Giriş Aidatı” kendisine iade edilir.
MADDE  :  6
Üyelik, kişinin üyelikten ayrılmak istediğini belirten dilekçesinin Yönetim Kuruluna ulaşmasını müteakip sona erer.
MADDE  :  7
Dernekler Kanunu’nda belirtilen üyelik koşullarını kaybedenler ile işbu Tüzükte belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmeyenlerin üyeliğinin sona ermesine yönelik kararı Yönetim Kurulu verir.
GENEL KURUL’UN TOPLANMA ŞEKLİ VE ZAMANI  :
MADDE  :  8
Dernek Genel Kurulu, 2 (iki) yılda bir EYLÜL ayı içerisinde Dernek Yönetim Kurulu tarafından yapılacak çağrıya istinaden Dernek Merkezi’nin bulunduğu ilde OLAĞAN olarak,ve/veya Dernek Yönetim Kurulu veya Denetleme Kurulunda görev yapan üyelerin gerekli görmeleri halinde veya Derneğe kayıtlı üyelerden 1/5 (beşte biri)’nin yazılı isteği üzerine OLAĞANÜSTÜ  toplanır.
GENEL KURULUN GÖREVLERİ,YETKİLERİ,OY KULLANMA,KARAR ALMA USUL VE ŞEKİLLERİ
MADDE  :  9
Aşağıda belirtilen konular,Genel Kurul’da görüşülüp karara bağlanır.
a.   Derneğin amaç,ve çalışma konu ve koşullarına ilişkin gerekli kararları almak,
b.   Dernek organlarını seçmek,
c.   Dernek Tüzüğü’nü değiştirmek,
ç.   Giriş ve yıllık ödenti miktarlarını belirlemek,
d.   Dernek Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu Raporlarını görüşmek,
e.   Bir önceki çalışma dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bilanço ve Gelir-Gider Raporu ve Çizelgelerini,Denetleme Kurulu’nun Denetim Raporu2nugörüşüp Yönetim ve Denetleme Kurullarını “İBRA “etmek,
f.    Dernek Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan bütçeyi görüşmek,
g.   Üyelik hakkının kısıtlandığını iddia eden üyelerle ve/veya üyelikten çıkartılan üyeler ile Derneğe üyelik başvurusu “Red” edilen kişilerin itirazlarını görüşmek ve karar vermek,
h.   Derneğin Amaç ve faaliyetlerine uygun oluşumlara katılmasına veya ayrılmasına karar vermek,
ı.    Dernek faaliyetlerini diğer illerde de yürütmek amacıyla Temsilci görevlendirilmesine karar vermek, Temsilci olarak görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından Temsilcinin adresinin o yerin Mülki İdare Amirliği’ne yazılı olarak bildirilmesini sağlamak,
j.    İşbu Tüzüğün “Derneğin Feshi” Bölümünde (Madde:24) belirtildiği esaslar dahilinde Derneğin Feshi’ne ve mallarının tasfiyesine karar vermek,
k.   Dernekler Kanunu ve Dernek Tüzüğü’nün kapsadığı konularda diğer görevleri yerine getirmektir.
MADDE  : 10
a.   Dernek Genel Kurulu, katılma hakkına haiz üyelerin yarısından 1 (bir) fazlasının toplanması ile toplanır. İlk toplantıda yeter sayı sağlanamazsa ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. İkinci toplantıya katılan üye sayısı Yönetim ve Denetleme Kurulu üye sayısı toplamının 2 (İki) katından az olamaz.
b.   Genel Kurul, en az 15 (On beş) gün önceden toplantının gündemi,günü,saati ve yeri belirtilerek üyelere Posta,elektronik posta,cep telefonlarına mesaj çekmek ve/veya mahalli bir gazeteye ilan vermek suretiyle bildirilir.Söz konusu bildirimde ilk toplantıda çoğunluk sağlanamaması nedeniyle yapılamaması durumunda ikinci toplantının (İkinci toplantı en az bir hafta sonra, azami iki ay içerisinde yapılmalıdır.) günü,yeri ve saati de belirtilerek yayımlanmalıdır.
c.   Genel Kurul Toplantısı,ilanda belirtilen gün,saat ve yerde yapılır.
ç.   Toplantının yapılabilmesi için gereken sayıya ulaşılmışsa; Hazırun Cetveli’ndeki imzalar sayılır, durum bir tutanakla tespit edilir. Toplantı Yönetim Kurul Başkanı veya görevlendireceği Yönetim Kurulu üyelerinden biri tarafından açılır.
d.   Açılıştan sonra,toplantıyı yürütmek üzere Başkanlık Divanı seçilir.Başkanlık Divanı,1 Bir) Divan Başkanı,1 (Bir) Başkan Vekili ve 2 (İki) Yazman’dan oluşur.Toplantının yönetimi, Divan Başkanı’na aittir.Toplantı Tutanağı, Başkanlık Divanı tarafından imzalanır ve tutulan tüm tutanak ve belgeler Yönetim Kurulu’na verilir. Başkanlık Divanı seçimleri, Genel Kurulca aksine bir karar alınmadıkça “Açık oy” ile yapılır.
e.   Dernek Genel Kurul Toplantısında yalnız “Gündem”deki konular görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin en az 1/10 (Onda bir)’nin yazılı talebi ile gündemde görüşülmesi istenen konular da gündeme alınarak görüşülür.
DERNEK YÖNETİM KURULU’NUN GÖREV VE YETKİLERİ,SEÇİMİ,ASİL VE YEDEK ÜYELER
MADDE  : 11
Dernek Yönetim Kurulu’nun görev ve yetkileri şunlardır.
a.   Yönetim Kurulu, Derneği temsil eder. Temsil görevini Yönetim Kurulu adına Başkan,Başkanın olmadığı durumlarda Başkan Yardımcısı yürütür.
b.   Dernek üyeliği için yapılan başvuruları en fazla 30 (Otuz) gün içerisinde “Üyeliğe Kabul” veya  “Red” şeklinde karara bağlayıp sonucunu başvuru sahibine yazı ile bildirmek.
c.   Dernek Genel Kurulu Toplantı gününü saptamak ve Hazırun Cetveli’ni hazırlamak.
ç.   Derneğin Gelir-Gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak Genel Kurul’a sunmak.
d.   Bir önceki çalışma dönemi sorumlusu Yönetim Kurulu’ndan görevi,bilanço gereği mal varlığını teslim almak ve bir sonraki seçilecek Yönetim Kurulu’na kadar muhafaza etmek ve devretmek.
e.   Gerekli gördüğü durumlarda Dernek gelirlerini enflasyonun olumsuz etkilerinden korumak için Devlet Güvencesi altındaki menkul kıymetlerden alarak değerlendirmek,
f.   Üyelerce Olağan Genel Kurul tarihinden en az bir ay öncesine kadar bildirilen Tüzük değişiklik tekliflerini değerlendirmek ve Genel Kurul’da görüşülmek üzere Toplantı Gündemine almak,
g.   Derneğin idari organizasyon yapısını belirlemek,personelini tayin etmek, çalışmalarını denetlemek ve verimli hale getirmek,
h.   Dernek alt çalışma gruplarını oluşturmak ve işlerlik kazandırmak,
ı.    Dernek alacaklarını takip etmek ve tahsil etmek,
j.    İşbu Tüzüğün “Derneğin Feshi” bölümü (Madde :24)’ nde yer alan esaslar çerçevesinde Derneğin Feshi durumunda söz konusu durumu 7 (Yedi) gün içerisinde mahallin en büyük Mülki İdare Amirliğine yazı ile bildirmek,
k.   Dernek Tüzüğü’nün ve mevzuatın öngördüğü diğer işleri/işlemleri yapmak.
MADDE  : 12
a.   Dernek Yönetim Kurulu 5 (Beş) Asil, 5 (Beş) Yedek üyeden oluşur.
b.  Yönetim Kurulu,Dernek Genel Kurulu tarafından “Gizli oy” ile ve iki yıl görev yapmak için seçilir. Genel Kurulda yapılan oylamada en fazla oy alan 5 (Beş) üye Yönetim Kurulu’nu oluşturur. Diğer 5 (Beş) üye ise Yedek olarak görev yapar.
c.  Yönetim Kurulu üye sayısının yarısından bir fazlasının katılımı ile toplanır.
ç.  Yönetim kurulu karalarını salt çoğunlukla alır.
d.   Alınan kararlar,”Karar Defteri”ne yazılır.Toplantıya katılan üyeler tarafından imzalanır. Karara katılmayan üye bu durumu belirtir. Her hangi bir nedenle Asil Üyelerden birinin Yönetim Kurulu’ndaki görevinden istifa ederek ayrılması durumunda yedek üyeler 15 gün içerisinde ve aldıkları oy sayısı da dikkate alınarak sıra ile göreve çağırılır.
DENETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ,SEÇİMİ,ASİL VE YEDEK ÜYELER:
Madde  : 13
a.   Denetim Kurulu 3 (Üç) Asil, 3 (Üç) Yedek üyeden oluşur.Dernek Genel Kurulu tarafında “Gizli oy” ile ve iki yıl görev yapmak üzere seçilirler.
b.   Tüzükte belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, Defterlerini, Hesaplarını ve etkinliklerini denetler,
c.   Denetim sonuçlarını bir rapor halinde Dernek Yönetim Kurulu’na ve toplandığı taktirde Genel Kurula sunar,
ç.   Yönetim Kurulu’nca hazırlanan “Çalışma Dönemi Programı” ile Bütçe ve Gelir-Gider Çizelgesi’nin görüşüleceği toplantılara katılarak görüş ve önerilerini bildirmek,
d.   Gerekli gördüğü durumlarda Yönetim Kurulu’ndan bilgi almak,
e.   Gerekli gördüğü durumlarda Yönetim Kurulu’ndan Genel Kurul’un toplanması için talepte bulunmak.
Madde   : 14
a.   Denetleme Kurulu 3 (Üç) Asil,3 (Üç) Yedek üyeden oluşur
b.   Denetleme Kurulu Genel Kurul tarafından “Gizli oy” ile ve iki yıl görev yapmak için seçilirler.
c.   Denetleme Kurulu için yapılacak seçimde; Üyeler, seçilmek isteyen veya başkası tarafından önerilen adaylar arasından 3 (Üç) adayın ismini oy pusulasına yazarak oy kullanırlar. En çok oyu alan 3 (Üç) kişi Denetleme Kurulu’nu oluşturur.Diğer 3 (Üç) üye Yedek olarak görev yapar.
ç.   Denetim Kurulu,üye sayısının yarısından bir fazlasının katılımı ile ve 6 (Altı) ayı geçmeyecek şekilde toplanır.Denetleme Kurulu, Denetleme sonuçlarını,bir “Rapor” halinde Yönetim Kurulu’na ve toplandığında Genel Kurula verir.
DERNEĞİN ŞUBESİ  :
Derneğin Şubesi yoktur.
DERNEĞİN İÇ DENETİM ŞEKİLLERİ  :
MADDE   : 16
Derneğin iç denetimi, Denetleme Kurulu tarafından yapılır.
DERNEĞİN GELİRLERİ  :
MADDE   :  18
a.   Üye ödentileri       :
(1)   Giriş ödentisi  (Aidat) :  Üyeliğe kabul elden her üye için öngörülen ödenti miktarıdır.Bir defaya mahsus olmak üzere ve 30 (Otuz) TL. olarak toplanır.
(2)   Yıllık ödenti (Aidat)  :Üyelerden toplanacak ödenti miktarı ile ödentinin nasıl toplanacağı ve/veya ödeneceği Genel Kurul’da alınacak karara göre uygulanır.
Yönetim Kurulu Başkanı tarafından gerek “Giriş ödentisi”,gerekse “Yıllık ödenti” toplama konusunda kendisine “Yetki Belgesi” ile görev verilen şahıslar, topladıkları ödentileri Yönetim Kurulu tarafından anlaşma yapılan bankaların hesap numaralarına en geç her haftanın son günü Cuma günü mesai bitimine kadar düzenli olarak yatıracaklardır.
Bu husus yönetim kurulu üyelerince de yakından takip edilecektir.Aksi taktirde anılan şahısların “Yetki Belgeleri” iptal edilecektir.Yetki Belgesi’nin iptal edildiğine ilişkin bilgi elektronik ortamda üyelere yayımlanacak ve Yönetim Kurulu tarafından kendilerine verilen ”Dernek Gelirleri Alındı Belgesi” seri numaralarına göre kontrol edilerek tutanakla teslim alınacaktır.
b.   Tüzel ve gerçek kişilerden alınan bağış ve yardımlar,
c.   Her türlü yayın,toplantı,yemek,gezi,fuar,gösteri,konser,kermes,sergi,şenlik,spor yarışmaları vb. düzenlemelerden elde edilen gelirler,
ç.   Dernek tarafından yapılan faaliyetlerden sağlanan gelirler,
d.   Reklam gelirleri,
e.   Banka ve menkul kıymetler faiz gelirleri,
f.    Mal varlığından elde edilen gelirler
g.   Lokallerden elde edilen gelirler,
h.   Mülki İdare Amirliğine önceden bildirimde bulunmak koşuluyla;Yurtdışındaki kişi,kurum ve kuruluşlardan alınan ayni ve nakdi (Bankalar aracılığı ile olmak kaydıyla) yardımlar,
ı.    Diğer gelirler,
GELİR VE GİDERLERDE USUL   :
MADDE   :  18
a.   Üyelerin derneğe ilk kayıtlarında ödedikleri “Giriş ödentileri” ile “Yılık ödentiler”, “Dernek Gelirleri Alındı Belgesi” ile toplanır.Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile toplanması durumunda,banka tarafından düzenlenen “Dekont” veya “Hesap Özeti” vb. belgeler, “Alındı Belgesi” yerine geçer.
b.   Dernek gelirlerinin toplanmasında kullanılacak “Alındı Belgesi Makbuzu” Yönetim Kurulu kararı ile bastırılır ve üzerlerinde Dernek Kaşesi ve Mühürü bulunur.Alındı belgesinde; ödeme ve/veya bağış yapan kişinin açık kimliği ve imzası bulunur.
c.   Dernek Giderleri için yapılan harcamalarda fatura ya da makbuz alınır.Söz konusu belgelerin sağlanamadığı ödemelerde ”Harcama Belgesi” düzenlenir.Ödemeyi yapan ve ödemeyi alan kişiler tarafından imzalanacak belge alınır.Bu tür harcamalar Yönetim Kurulu’nca da onaylanır.
ç.   Dernek gelirlerini toplayacak kişi veya kişiler,Yönetim Kurulu kararıyla belirlenir ve bunlar adına “Yetki Belgesi” düzenlenir.
d.   Alındı Belgeleri ve Harcama Belgeleri’nin saklama süresi 5 (Beş) yıldır.
DERNEĞİN BORÇLANMASI   :
MADDE   :  19
Dernek hiçbir şekilde ve şartla özel ve tüzel kişilere borçlanamaz.
SANDIK KURMA   :
MADDE   :  20
Dernek, sağlanacak karı üyelerine dağıtmamak koşuluyla, üyelerinin yiyecek,giyecek vb. zorunlu ihtiyaç maddelerini, kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla Sandık kurabilir.
Sandığın kuruluş ve çalışma esasları, ilgili mevzuata ve yönetmelik esaslarına göre düzenlenir.
DERNEĞİN DEFTERLERİ   :
MADDE   :  21
Dernek,Dernekler Kanunu’nun 11’inci maddesi ve ilgili yönetmelik uyarınca belirlenen defter ve kayıtları tutar.
DERNEK GÖREVLİLERİ VE ÜCRETLERİ   :
MADDE   :  22
a.    Dernek hizmetleri, gönüllüler veya Yönetim Kurulu kararı ile göreve başlatılan ücretliler tarafından yürütülür.
b.    Dernek Yönetim ve Denetim Kurulları’nın kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine ücret verilebilir.Verilecek ücret ile ödenecek her türlü ödenek,yolluk ve tazminat miktarı Genel Kurul tarafından tespit edilir.
c.   Yönetim ve Denetim Kurulu dışındaki üyelere ücret,huzur hakkı veya başka bir isim altında herhangi bir karşılık ödenmez.
ç.   Yönetim Kurulu üyelerinden bir veya/birkaç kişi (Dernek üyesi olmak kaydıyla) devre arkadaşlarından birinin vefat etmesi,doğal afete uğraması,kendisinin ve/veya evladının evlenmesi vb. durumlarda Yönetim Kurulu üyelerinden biri veya birkaçı arkadaşlarının yanında olmak istedikleri taktirde; adı geçen şahısların Gidiş-Dönüş ve konaklama ücreti, Fatura ile belgelendirilmesi halinde Dernek Gelirinden ödenir.
TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ   :
MADDE   :  23
a.   Tüzük Değişikliği Genel Kurul’da yapılır.
b.   Tüzük değişikliği,  Genel Kurula katılan üyelerin 2/3 (Üçte iki)’nin kararı ile yapılır.
DERNEĞİN FESHİ    :
MADDE   :  24
Dernek Genel Kurulu her zaman derneğin feshine karar verebilir.
a.  Genel Kurul’un derneğin feshine karar verebilmesi için;Genel Kurula katılma hakkına sahip üyelerin en az 2/3 (Üçte iki)’nin toplantıda hazır bulunması zorunludur.İil toplantıda yeterli sayıya  ulaşılamaması durumunda ,üyeler ikinci toplantıya çağırılır.Toplantı yeter sayısı Yönetim ve Denetim Kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.
b.   Feshe ilişkin kararın,toplantıda hazır bulunan üyelerin 2/3 (Üçte iki) çoğunluğunun kararıyla verilmesi zorunludur.
c.   Derneğin Feshi’ne ilişkin kararın verilmesiyle birlikte,Derneğin tasfiye ve devir işlemleri tamamlandıktan sonra Dernekler Kütüğü’ndeki kayıtların silinmesi için;Fesih durumu Dernek Yönetim Kurulu tarafından 5 (Beş) gün içinde mahallin en büyük Mahalli İdare Amirliği’ne yazı ile bildirilir.
ç.   Fesih kararının verilmesi ile birlikte Genel Kurul tarafından 3 (Üç) kişiden oluşan Tasfiye Kurulu seçilir ve bu iş için görevlendirilir.
d.   Derneğin Feshi durumunda;Derneğin para ve mal varlığı fesih kararında belirlenecek şekilde tasfiye edilir.
e.   Tasfiye ve intikal,mahallin en büyük Mülki idare Amirliği’nin talimatları doğrultusunda yapılır.
f.   Derneğin kapatılması için dava açıldıktan sonra Dernek Genel Kurulu tarafından alınan Fesih kararı,açılmış davanın yürütülmesine ve kapatma kararından doğacak hukuki sonuçlara engel olmaz.
DERNEK GEÇİCİ YÖNETİM KURULU VE KURUCULAR KURULU   :
MADDE   :  25
Dernek Yönetim Kurulu aşağıda belirtilmiştir.
Yönetim Kurulu, 5 (Beş) kişiden oluşmaktadır. Görev dağılımı aşağıda belirtilmiştir.18 EKİM 2009
Mehmet Ali ELÇİ       Fazlı ÖZDEMİR         Mustafa BAYSAL        Turgay BALKAN      Yurdakan YILDIZ
Başkan               Başkan Yardımcısı      Sekreter                   Sayman                     Üye
ONAY
Ankara valiliği Dernekler Masası
⦁ Buradasınız:  
 

   

Joomla Hata Ayıklama Konsolu

Oturum

Profil Bilgisi

Bellek Kullanımı

Veritabanı Sorguları